Health
  1 day ago

  Cuunfaa Loomii

  Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin…
  Technology
  2 days ago

  Suuraalee fi Viidiyoolee Instagram irraa buufachuun akkaataan danda’amu

  Miidiyaalee hawaasummaa gurguddoo jiran keessaa dura irratti maqaan isaanii kan dhahaman keessaa tokko Instagram dha.…
  Health
  3 days ago

  Dhukkuba Juuzamii

  Dhukkubni Juuzamii dhukkuba daddarbaa baakteriyaa Mycobacterium Leprea jedhamuun dhufudha. Dhukkuba kanaan wolqabatee hawaasa keenya keessa…
  Technology
  4 days ago

  Kiyyeessuu(Phishing)

  Kiyyeessuu(phishing)n maaliidha? Harka fuunee Akkam jirtuu? Milkeessaa Gabii jedhama maxxansa keenyaa kan hardha irratti kiyyeessuun(Phishing)…
  PHP
  2 weeks ago

  MySQL fi PHP wal qunnamsiisuu

  Maxxansa koo kan kanaan duraa keessatti akkaataa php fi mysql wal qunnamsiisuu danda’an karaalee lamaan…
  Health
  2 weeks ago

  Dhukkuba Saayinesii

  Saayinasiin maqaa qaamota keenyaa keessaa tokkooti. Saaynasiin baayyinaan afur kan tahan qaamota keessi isaanii qullaa…
  Laptop
  2 weeks ago

  Koompiitarri kee maaliif jaatanaawa?

  Sababoota gurguddoo koompiitaroonni wiindoows ittiin jaatanaa’an. Koompiitara yeroo hundaa jaatanaawutti fayyadamuun baay’ee nama jibbisiisa.Kana irraan…
  Editor's Picks
  2 weeks ago

  SSL maaliidha?

  SSL maaliidha? Secure Socket Layer (SSL)’n teeknoolojii odeeffannoolee gama marsariitileen daddarbu icciitessuuf/encrypt/ gochuuf tajaajiluudha. Dhaabbileen…
  Technology
  2 weeks ago

  Akkaataa “Two-step Authentication” eenyumeessaa kee kan google irratti uumuu dandeessu

  Yakkoonni saayiberii guyyaa irraa guyyatti dhaqqabsiifamaa oola. Icciitiiwwan nama dhuunfaa irraa eegalee hanga biyyaatti gahan…
  Laptop
  3 weeks ago

  Furtuu oomishaa/product key/ moosaajilee kamuu akka salphatti argachuuf

  Moosaajilee/software gara garaa koompiitara keenya irratti ni fayyadamna. Hedduun moosajileen nu itti fayyadamnuuf kan yerooo…
   Health
   1 day ago

   Cuunfaa Loomii

   Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin C isa guddaa ta’uun sirni…
   Technology
   2 days ago

   Suuraalee fi Viidiyoolee Instagram irraa buufachuun akkaataan danda’amu

   Miidiyaalee hawaasummaa gurguddoo jiran keessaa dura irratti maqaan isaanii kan dhahaman keessaa tokko Instagram dha. Suuraalee fi viidiyooleen gara garaa…
   Health
   3 days ago

   Dhukkuba Juuzamii

   Dhukkubni Juuzamii dhukkuba daddarbaa baakteriyaa Mycobacterium Leprea jedhamuun dhufudha. Dhukkuba kanaan wolqabatee hawaasa keenya keessa hubannoo ykn odeeffannoo sirrii hin…
   Technology
   4 days ago

   Kiyyeessuu(Phishing)

   Kiyyeessuu(phishing)n maaliidha? Harka fuunee Akkam jirtuu? Milkeessaa Gabii jedhama maxxansa keenyaa kan hardha irratti kiyyeessuun(Phishing) maaliidhaa, akkamittii oddeffannoo nama dhuunfaa…
   Close

   Adblock Detected

   Please consider supporting us by disabling your ad blocker