Photography

Aaplikeeshiinota #selfie mimmiidhagoo kaasuuf si tajaajilan

selfie of kaasuu jaalattuu? Eeyye, namni hedduun ni jaalata. Selfie’n jalqaba gara intarneetaa yoo dhufu, baayee waan jaalatamee miti. Booda irratti, akkuma teeknolojiin moobaayilaa guddataa dhufeen innis faana dabalee dhufe. Sababa kanaafiidha, uleen selfie’s kan hojjatamteef.

Aaplikeeshinoonni an armaan gaditti isiniif tarreessu kunniin murna sadi jalatti argamu. Inni jalqabaa Android, iPhone fi Windows Mobile dha. Aapilikeeshinoota kanneen fayyadamtee suuraa mimmiidhagoo kaatee yoo #instagram, #snapchat, #twitter fi wantoota biroo irratti gadi dhiifte, wow nama akka jechisiisu shakkii homaatuu hin qabu.

1. Moobaayila android’iif

a. YouCam Perfect –Selfie Cam
b. Bright Camera –
Camera for Facebook
c. Candy Camera
d. Retrica
e. Selfie Studio

2. iPhone dhaaf

a. CamMe
b. Picr
c. Frontback
d. Perfect 365
e. oSnap

3. Moobaayiloota windows immoo

a. Lumia Selfie
b. Create A Perfect Selfie
c. PicMix
d. Headshot
e. Intellicam

Appilikeeshiinota kanneen fayyadamtee akka ittiin gammaddu shakkii hin qabu. Maxxansi kun hiriyaa keetis akka dhaqqabu #share, #comment fi #like gochuu hin dagatinaa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker