Technology

Akkaataa “Two-step Authentication” eenyumeessaa kee kan google irratti uumuu dandeessu

Yakkoonni saayiberii guyyaa irraa guyyatti dhaqqabsiifamaa oola. Icciitiiwwan nama dhuunfaa irraa eegalee hanga biyyaatti gahan ni bahu. Kun kallattiiwwan gara garaan dhiibbaa heddu biyya irraanis tahee nama dhuunfaa irraan dhaqqabsiisa. Baruma dabarsine kana jechuun bara 2017tti yakkoonni saayiberiin wal qabatan hedduun dhaqqabsiifamanii jiru. Ni yaadattu yoo tahe, dubbii hamaa tahee kan ture, waa’ee Ransomware WannaCry ni beektu jedheen yaada.

Waa’ee yakkoota saayiberiidhaan dhaqqabsiifamanii keeyyata tokko qofaan barreesanii xumuruun hin danda’amau. Tahus, akka dubbiitti jedheen kaase malee. Waa’ee yakkoota saayiberiin dhaqqabsiifamanii haasa’uu irra, akkaataa yakkoota saayiberii irraa of qolachuun danda’amuu beekuun baay’ee barbaachisaadha. Anis maxxansoota koo kan gara fuulduraa keessatti akkaataa yakkoota saayiberii gara garaa jala darbuun danda’amu ilaalchisee maxxansoota gara garaa kan isiniif barreessu tahuu gamanumaan isiniif ibsaa, amma gara dubbii ijoo kootti haa deebi’uu.

“Two-step Authentication” jechuun maaliidha?

“Two-step authentication” jechuun maaliidha? Eeyye maaliidha? Dursa hima kanaan kan wal madaalu, jecha Afaan Oromoo barbaadeen  dhabe. Kanaafuu, jecha kana akkuma jirutti itti fayyadamuuf dirqamee jira. Two-step authentication jechuun, nageenya marsaalee hawaasummaa kees haa ta’uu wantoota biroo jecha-darbiitiin alatti, baqqaana/layer/ eegumsaa dabalataa  uumuudhaan akkaataa too’annaa miidiyaalee hawaasummaa keenya ittiin too’annuuti. Adeemsi kun midiyaaleen hawaasummaa keenya, akka salphatti akka nu jalaa hin butamneef/hack/ hin taaneef baayee nu gargaara. Adeemsa two-step authentication kana toora facebook keenya irratti yookiin immoo toora google keenyaa irratti uummachuu dandeenya. Har’a immoo akkaataa toora google irratti uummachuun danda’amu ilaalla.

Akkamitti two-step authentication google irratti uumanna?

Tartiibota armaan gaditti suuraan deeggaramanii barraa’an kanneen hordoftanii taanaan eenyumeessaa keessan kan google irratti two-step authentication uummachuun nageenya keessan kan google sirnaan eeggachuu dandeessu. Haa jalqabnuu mee:

Jalqaba gara eenyumeessaa kee gmail deemuun keessa erga seentee booda, My account kan jedhu irratti cuqaasta.

 

My account

Erga hidha My account jedhu irratti cuqaastee booda, fooddaan haaraan tokko akka armaan gadii kanatti siif banama. Ati immoo sign in & security kan jedhu irratti cuqaasi.

My Account

Fooddaan haaraa yoo siif baname, Signing in to google kan irratti tuquudhaan, 2-step verification kan jedhu irratti cuqaasi. Ergasii fooddaan haaraa tokko akka suuraa armaan gadii irratti mul’atu kanatti siif banama. Get started kan jedhu irratti cuqaasi.

2 Step Verification

Erga as geessee, google jecha darbii kee irra deebiin akka itti galchituuf si gaafata. Atis jecha darbii kee itti galchuudhaan next tuqxa. Fuula haaraa siif banamu keessatti lakkofsa bilbilaa kee erga galchitee booda, iddoo message irratti filachuun next kan jedhu tuqxa. Google ergaa gabaabaa laakkofsa dijiitii 6 qabu, lakkofsa kee irratti siif ergu, fuula haaraa siif banamu keessatti galchuudhaan next tuqxa. Erga google laakkofsa kee mirkaneefatee booda, two-step authentication eenyumeessaa kee irratti siif uumaa jechuudha.

 

 

Kan xumuraa

Maxxansi kun akkam isinitti tolee? Hiriyoota keefis qoodi!!

 

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker