Technology

Anti-Virus gaggarii 10’n koompiitara kee irraa qabaachuu qabdu

Namoonni hedduun anti-virus kan bitamu/purchase ta’u kan akka Norton yookiin McAfee fayyadamuun system isaanii ittiin too’atu balaa adda addaa irraa. Garuu antiivaayireesota bitaman kana fayyadamuun baay’ee kan nama si’eessu natti hin fakkaatu. Sababni isaa antivaayireesonni tolaa kanneen haala ga’uumsa qabuun system balaa adda addaa irraa too’achuu danda’an waan jiraniif.

Wanti biraa immoo namoonni hedduun antivaayiresoonni bitaman akka waan isaan taajija addaa kennaniiti fudhatu. Yoo kana jedhu isaan gaarii miti jechuu koo osoo hin taane; qarshii osoo hin baasin antivaayiresoota tolaa/free antivirus kanneen akka butamanitti tajaajila gahaa kennan waan jiraniif. Akka bara kanaatti antii vaayiresota gaggaariidha jedhaman akka armaan gadii kanatti tartiibessuuf yaalee jira; koompiitara keessan irratti buufachuun/download gochuun itti osoo fayyadamtanii baay’ee nama tola

10. Forticlient

Dirreen inni irratti hojjatu : Windows XP fi achii ol; Mac OS X Snow Leopard (10.6) fi achii ol; iOS 5.1 fi achii ol; Android 4.0(ICS) fi achii ol warra jiran irratti hojjata.

9. Adware free antivirus

Kan irratti hojjachuu danda’u windows xp fi achii oli warra jiran irrattiidha.

8. Qihoo 360 total security

Operating system inni irratti hojjachuu danda’u; Windows XP fi isaan haaraa (Windows 10); Mac OS X 10.7 fi kanneen booda dhufan kan akka OS X Yosemite; Android 2.2 hanga ammaa kan jiran.

7. Comodo antivirus

kan irratti hojjatu: Windows XP fi achii ol (Windows 10); Mac OS X 10.4 fi achii ol; Android 2.2 fi hanga ammaatti kan jiran irratti hojjata.

6. Avira Antivirus

kan irratti hojjatu: Windows XP fi isaan haaraa; Mac OSX 10.9 (Mavericks) fi achii ol; Android 2.2 fi achii ol; irratti hojjata.

5. Malwarebytes

Windows xp fi achii ol warra jiran irratti hojjata.

4. AVG antivirus

Windows XP fi achii ol warra jiran; akkasumas Mac OSX Mountain Lion fi isaan haaraa irratti ni hojjata.

3. Avast

kan irratti hojjachuu danda’u windows xp fi achii ol warra jiran irratti. Akkasumas Mac OS hunda irratti ni hojjata.

2. Bitdefender Antivirus

Kan inni irratti hojjatu: windows xp fi achii ol warra jiran irratti. Akkasumas Android 2.3 fi achii ol warra jiran irrattis ni hojjata.

1. Panda Cloud Antivirus

Dirreen inni irratti hojjachuu danda’u windows xp fi achii ol yookiin isaan haaraa irrattiidha. Akkasumas Android 2.3 fi achii ol warra jiran irratti haalaan hojjata.

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker