samuel beharu

  • SSL maaliidha?

    SSL maaliidha? Secure Socket Layer (SSL)’n teeknoolojii odeeffannoolee gama marsariitileen daddarbu icciitessuuf/encrypt/ gochuuf tajaajiluudha. Dhaabbileen gurguddoon hedduun kanneen akka Google,…

    Read More »
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker