Classic BlogEditor's PicksEntertainment

Boqonnaa muraasa booda deebine

Akkam jirtu? Marsariitiin teenya waggaa tokkoof maxxansoota gara garaa keessaanuu, kanneen gama teeknoolojii fi fayyaan jiran isiniin gahaa turuun ishii ni yaadatama. Maxxansooleen keenya namoota heddu biratti jaalatamoo fi barsiisoo akka tahan yaadonni maamiltoonni keenya toora gara garaan nuun gahan ni mul’isa. Kun nuuf jajjabina fi hamilee olaanaadha.

Gidduu kana immoo sababa suphaa irra turree fi qunnamtii intarneetii gahaa biyya keessaa waan hin arganneef osoo homaa hin maxxansin turree jirra. Sababa kanaaf turuu keenyaaf nu hofkalchaa isiniin jechaa, amma kan duraa caalaa dacha dachaadhaan odeeffannoolee teeknoolojii haaraa fi waytawaa tahan, bifa haaraa kanaan duraa irraa adda taheen kan isiniif dhiyeessinu tahuu, yoo isin beeksinu gammachuu olaanaadhaan.

Isinis odeeffannooleen keenya haala salphaadhaan akka isin qunnamuuf toora email keessaniin website keenya subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas maxxansoota keenya hiriyoota keessan akka dhaqabuuf waliif hiruu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Ergaa, yaada, ykn immoo maxxansa dhuunfaa keessanii akka isiniif maxxanfamu yoo qabaattan karaa toora email keenyaa [email protected] irratti yoo ni dhaqqabsiiftan, deebisnee maqaa keessaniin akka maxxansinu isin yaadachiifna.
Galatoomaa!

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker