Editor's PicksTechnology

Dacheen Google/Google Earth/ maaliidha?

Dacheen google/google earth/  agarsiiftuu dachee adunyaa tanaa guutumatti suuraalee saataliyitilee gara garaa fayyadamuudhaan haala boc-sadee/3D- three dimension/ dhaan akka ilaalamuun danda’amutti teeknoolojii dhiyeessuudha. Teeknoolojiin kun qaama dachee lafaa irratti argamu kamuu, suuraalee saataalaayitii gara garaa gargaaramuudhaan boca 3D kennuudhaan akka waan qaamaan achi jiranitti kan mul’isuudhaan.

Dachee google namni kamuu moobaayila isaa kan Android ykn Apple irratti moosaajii Dachee google iddoo daldalaa play store fi iTunes keessaa salphatti moobaayila isaa irratti buufatee mana ofii taa’ee adunyaa mara keessa imaluu danda’a. Moosaajiin Dachee Google kun biyya keenya keessatti play store irraa isiniif hin buufamu waan taheef, qaama sadaffaa irraa buufachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Namni biyya irraa bahee tures, hamma mana irraa bahee teeknoolojii kanaan ilaaluu danda’a.

Google Earth haala sadiin qophaa’ee jira. Inni tokkoffaan kan tolaati. kan tolaa kun namoota hundaafuu tola tajaajila. Namni kamuu itti fayyadamuudhaan gola addunyaa kamuu keessa haala salphaan manuma jireenyaa ofii taa’ee garmaamuu danda’a. Inni 2ffaa fi 3ffaan immoo kanneen kafaltii yoo tahan, Google Earth Pro fi Google Earth Enterprise jedhamuun waamamu.

Isaan lamaan boodaa kunniin dhaabbilee qorannoo gurguddoo kanneen akka NASA fi kkf itti fayyadama. Akkasumas fiilmilee gargaraa hojjachuudhaaf industuriileen fiilmii kanneen akka Hollywood fi Bollywood teeknoolojii google earth isaan boodarraa kanneen fayyadamu. Fiilmileen hedduunis ittiin hojjatamanii jiru. Ogeeyyoleen fiilmii hojjatan kanneen biyya keenyaas gamanumaan gurra isin haa buutuun dhaamsa kiyya.

Waa’ee dachee google har’a asuma irratti dhaaba. Yeroo biraa odeeffannoo teeknoolojii haaraan qabadhee dhufa. Hangasitti yaadaa fi gaafii yoo qabaattan karaa toora email keenyaa [email protected] irraan naan gahuu dandeessu.

Galatoomaa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

2 thoughts on “Dacheen Google/Google Earth/ maaliidha?”

  1. obbolessa koo qallamni kee hin dhummini siin jechaatti agaesiiftuu google/google earth isa duraa irratti wanti naa ifne jira fkn dachee google jenee applicationii buufana moo akkami?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker