Classic BlogEditor's PicksTechnology

Daqiiqaa 1tti intarneetii irratti maaltu ta’a?

Teeknoolojiin guyyaa irraa gara guyyaatti saffisa olaanaadhaan guddachaa deemaa jira. Bu’aa teeknoolojii keessa tokkoo fi inni guddaan intarneetii dha. Jireenyi keenya guyyaas intarneetii wajjiin hidhata hamana hin jedhamne horatee jira. Firoota keenya fagoo nurraa jiran, sagaleedhaan feenu suur-sagaleedhaan akka wall qunnamnuuf, wantoota nu barbaachisan biroos kanneen akka odeeffannoolee gara garaa gola adunyaa kamirraayyuu akka salphatti argachuuf ykn dabarsuuf namni kamuu intarneetitti dhimma baha.

Dhugumatti intarneetiin tajaajila hamana hin jedhamne dhala namaaf kennee jira jechuun ni danda’ama. Kanaaf iddoo deemamu marattuu intarneetii intarneetii intarneetii dubbii jedhu kan dhageenyuuf. Akkaataa baayina namaafi miira namni intarneetii ittiin fayyadamuu taajjabbii keessa galchuun osoo intarneetiin kun badee namni intarneetii malee jiraata jennee osoo gaafii kana of gaafannee akkam laata? Kana deebii isinumaaf dhiisa.

Haaaaaa..mee dubbii tana asuma dhaabee gara ijoo maxxansa koo har’atti haa deebi’u. Ta’eewwan gara garaa daqiiqa daqiiqaadhaan intarneetii gubbaa irratti in adeemu. Mee maaltu daqiiqa tokko keessatti intarneetii irratti taha? Akka armaa gadii kanatti haa ilaalluu.

iTunes
Daqiiqa tokkotti iTunes keessa moosaajileen 50,000 ol tahan ni buufamu ykn download tahu.

Facebook
Gama Facebook kanatti yoo deebine daqiiqa tokko keessatti yaadoleen 2,93,000 tahan ni barraa’u, suuraaleen 1,36,000 tahan Facebook irratti ni fe’amu. Akkasumas account isaanii keessa namoonni 7,01,389 tahan ni seenu.

Google
Google irratti immoo ergaaleen barbaachaa miliyoona 2.4 ol tahan namoota gara garaa ni barbaadamu. Gmail irratti immoo ergaaleen miliyoona 150 tahan daqiiqa tokko keessatti ni daddarba.

Amazon
Amazon akkuma beektan iddoo daldalaati. Daqiiqa tokko keessatti maallaqni $1,19,760 gara kutaalee adunyaa gara garaatti ni daddarba.

Twitter
As gubbatti ergaaleen gaggabaaboon “tweet” jedhamuun beekkaman baayina 3,47,222 ol tahan ni barraa’u.

WhatsApp
WhatsApp gubbatti ergaaleen gara garaa miliyoona 20.8 ol tahan kutaalee adunyaa gara garaa keessa ni daddarba.

YouTube
Daqiiqa tokko keessatti viidiyooleen YouTube miliyoona 2.78 tahan akka daawwataman hoo beektuu? Wow, kun raajiidha.

Walumaagalatti akka fakkeenyaatti isaan armaan olii kanneen malee, wantoonni kanneen caalaa ta’een isaanii nama dinqan heddutu jira. Xumura irratti wanti jechuu barbaadu daqiiqa tokko keessatti wantoonni haganaa yoo kan raawwatan yoo tahe, dhuguma dhalli namaa amma booda qunnamtii intarneetii malee jiraachuu danda’a gaafii jedhu akka of gaafatan sammuu namaa keessatti uuma. Mee isin hoo maal jetty? yaada keessan naaf barreessaa wajjiin dubbannaa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker