Health

Dhukkuba TOXOPLASMOSIS

√Adurree mana keesaa qabduu?

√yoo qabaattan akkaataan itti kunuunsitan maal fakkaata?

√adurreen dhukkuba garaa garaa namaatti akka dabarsitu hoo beektuu?

GAAFILEE KANNEEN KAN KAAFNE WAA MALEE MITI Kan kaasneef; adurreen mana keesa yeroo jiraattu dhukkuba toksoplasmoosis jedhamu kan pirotozuwa toksoplasma gondi jedhamuun dhufu gara namaatti dabarsiti. Dhukkubichi kan daddarbu udaan (bobbaa) adurree tuttuquun yoo tahu, dubartiin ulfa qabdu hunda caalaa dhukkubicharraa of eeguu qabdi. Sababni isaas dhukkubichi karaa hidda handhuraatiin gara ulfa garaa jiruutti waan darbuufi.

Daa’imni haala kanaan dhukkubichaaf saaxilame rakkoon fayyaa adda addaatu isa mudatuu dandaha. fknf:

Daa’ima dhukkuba kanaan qabamee jiru
  • Mataan garmalee guddachuu (hydrocephalus)
  • Rakkoo sammuu (mental problem) fa’aaf ni saaxilama.

AKKAMIIN OFIRRAA ITTISNA?

  • 1.Adurreen mana keessa kan jiraattu yoo tahe qulqullina isii sirritti eeguu
  • 2.bakka bultii adurree guyyaa guyyaan qulqulleesuu
  • 3.dubartiin ulfaa adurree tuttuquus ta’ee mana isii qulqulleesuu irraa of qusachuu qabdi
  • 4.erga bobbaa adurree qulqullesinee booda harka keenya sirriitti samunaan dhiqachuu.

OF YAALURRA OF EEGUUTU CAALA

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

1 thought on “Dhukkuba TOXOPLASMOSIS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker