Technology

Duubnii Google maal fakkaataa?

DHUGAWWAN AJAA’IBSIISOO GOOGLE DUUBAA JIRAN.

 • Google garagalchine yemmu dubbifnu elgooG ta’a. elgooG.em jenne yemmuu barbannu immoo fullii barbadduu Google garagalee nuuf dhufa.
 • Zerg rush jenne Google irratti osoo barbanne waan ajaa’ibaa argina.
 • Maqaan google amma ittin waamamu kan dogongora akka ta’emmoo beektuu? Maqaan kun akka tasa kan kennameefidhaa kunis kan ta’e namtichi Google uumee Googol jechuuf dogongoraan Google jedhe ergaa barreessee boodaadha . waamamnii isaa kuni Immo herregaan lakkofasaa duubaa isaatiin zeeroowwan 100 qabu bakka bu’a.
 • Hojjattooni Google Googlers jedhamanii yemmu waamaman, qaxaramtonni haroofti immo Nooglers jedhamanii waamamu.
 • Maqaan jalqaba Google Backrup jedhama ture.
 • Bashannanuu yemmuu barbaddu fakkii Google keessaa seenuun Atari breakout jechuun barbadudhaan Taphaa siif dhufuun bashananuu dandeettuu.
 • Barbadduu Google biratti lakkofsa hamma barbaddeetti itti barreessii Google immo jechatti jijjiruun siif dhiyeessaa.
 • Google sirrumma wanta barbaddu mirkaneessuuf carrawwan garagara 28 fi akeekkachisaa 5 fayyadama.
 • Akka tasa hojjatan Google tokko yoo Du’e jallaleen ykn Haatii warraa namticha du’e ji’an mindaa isaa harka 50 waggaa 10 f fudhachu dandessi. Daa’ima yoo qabaate immoo hanga umriin isaa 18 guututti ji’an Dolarrii USA 1000 ni kaffalamaf.
 • Lafa kana irra gara olitti waan jiru laaluu barbannan immoo google.com/sky. Banudhaan urjiwwan fi ji’a ilaaluu dandeettu
 • Google Maps immo lafa ati irra jirattu haalaa gaariin siif agarsiisa.

Kan hardhaaf qabanne kanumaa yaadaa keessan nuun gahu hin dagatina.

horaa bulaa!!

Show More

Milkessa Gebi

I am Milkessa Gebi, and I am official editor of this blog.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker