Technology

Faayidaa fi miidhaa Facebook

Akka lakkofsa Aworoppaatti bara 2004tti, akka miidiyaa hawaasummaatti kolleejjii tokko keessatti nama Mark Zuckerberg jedhamuun banamee, hanga ammaatti itti fayyadamtoota biliyoona tokkoo ol horatee jira. Jireenya ammayaawaa fi salphaa tahe uumuu keessatti Facebook’n hawaasa adunyaaf faayidaa jajjaboo heddu gumaachaa jira.Akkuma faayidaa qabus miidhaas heddu hawaasa addunyaaf gumaachaa jira. Namni tokko Facebook qabaachuudhaan faayidaa fi miidhaa inni qabaachuu danda’u akka armaan gadii kanatti wajjiin ilaaluuf yaalla. Mee bu’aadhaan haa jalqabnuu.

Faayidaa namni tokko Facebook qabaachuu irraa argatu

Facebook namni tokko yoo qabaate namoota haaraan akka salphatti daangaa tokko malee wal qunnamuu danda’a. Carraa kanaan odeeffannoolee fi muuxannoolee gara garaa namoota haaraa wal qunnamte irraa argachuu danda’a. kana malees, odeeffannoolee dhuunfaa isaa gara garaa tahan hiriyootaa fi firoota isaa gola addunyaa keessa jiran kamiifuu akka salphatti daddabarsuu danda’a.

Odeeffannoolee gara garaa gola addunyaa gara garaa irraa akka salphatti argachuun cinatti namni tokko qabeenyaa fi hojii isaa akka salphaadhaan beeksisuudhaan maamiltoota haaraa tahan heddu  horachuu danda’a. Kana jechuun, hojii kee akka salphaan maamiltoota haaraatti beeksifachuu dandeessaa jechuudha.

Namni tokko facebook qabaachuudhaan wantoota an armaan olitti kanneen qofa argachuu danda’a jechuu osoo hin taane, tajaajiloota gurguddoo kumaatamaan laakka’aman kanneen facebook’n kennu heddu argachuu danda’a. Gabaabumatti waa’ee faayidaa namni tokko facebook irraa argachuu danda’u hangana yoo jenne, miidhaa ykn balaa namni tokko facebook irraa qaqqabuu danda’u akka armaan gadii kanatti gabaabinaan wajjiin haa ilaalluu.

Balaa/Miidhaa namni tokko Facebook irraa argatu

Namni tokko akkuma faayidaalee gara garaa heddu facebook qabaachuun argatu, miidhaalee fi rakkoolee gara garaa heddu tahan facebook irraa argachuu danda’a. Fakkeenyaaf, rakkoolee nageenyaan wal qabatan, yeroo ofii balleessuu, rakkoolee fayyaa fi kkf heddu fudhadhuu dandeenya.

Rakkoolee nageenyaan wal qabatan yoo jennu, akkaataa itti fayyadama facebook kee irratti hundaa’uudhaan ati fi eenyummaan kee balaa gara garaa hedduuf saaxilamuu danda’a. Fknf, eenyummaan kee hatamee dhimma biraa kanneen akka yakkaa saayiberii gara garaaf ooluu danda’a jechuudha.

Miidhaan biraa namni tokko facebook irraa isa qaqqabuu danda’u immoo qisaasinna yerooti. Namni tokko yeroo dheeraaf facebook taa’ee fayyadama taanaan yeroo isaa qisaasessa. Kun immoo kufaatii oomisha isaaf sababa guddaa taha. Karaa biraaan yeroo dheeraaf taa’ee facebook fayyadama taanaan, rakkoolee fayyaa hedduuf saaxilamuu akka danda’amamu ogeessonni fayyaa heddu nama gorsu.

Xumura irratti

Walumaagalatti, maxxansi keenya har’aa waa’ee miidhaa fi faayidaa facebook irratti xiyyeefatamee barraa’e kana fakkaata. Akkam isinitti tolee jiraa? yaadaa fi gaafii yoo qabaattan nuu gahuu hin dagatinaa isiniin jenna.

Galatoomaa!!

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker