Technology

Faayiloota hammaan gurguddoo ta’an erguun akkaataan danda’amu

Maxxansa kana keessatti akkaataa faayiloota hamma gurguddoo qaban intarneetii irratti waliif daddabarsuu yookiin waliif erguu danda’amuudha kan isinitti himu waan taheef haa jalqabnuu mee.

Faayiloota gosa gara garaa jiran hedduu isaa karaa toora email fayyadamneetiidha kan nama biraaf daddabarsinu. Fakkeenyaaf gmail fayyadamta yoo tahe, faayila hammi isaa 25mb caalu erguu hin dandeenyu. Garuu, osoo faayila hangi isaa giigaabaayitiidhaan laakka’amu qabaattee akkamitti namaaf erguu dandeessa? Deebii isaa akka armaan gadii kanatti wajjiin haa ilaalluu.

Faayila hangaan gurguddoo tahan hiriyaa keef karaa intarneetiin akka salphatti erguu yoo barbaadde karaa toora marsariitii www.wetransfer.com deemuun erguu dandeessu.

Akkaataa itti fayyadama website sanaa akka armaan gadii kanatti wajjiin haa ilaalluu!!

Tartiiba 1:- Dursa gara marsariitii www.wetransfer.com deemi. Account homaa uumatuun si hin barbaachisu.  Iddoo suuraa armaan gadii irratti argitan kana take me to free kan jedhu qofa irratti cuqaastu.

Fooddaa duraa wetransfer

Tartiiba 2:- Itti aansuudhaan foodda haaraa tokkotu isiniif banama. I agree kan jedhu irratti cuqaasaa.

Fooddaa 2ffaa wetransfer

Tartiiba 3:- Tartiiba lamaan gubbaa kanneen erga xumurtee booda, fooddaa haara siif banamu keessatti iddoo mallattoon + jirtu tuquun faayila erguu barbaanne sana koompiitara haa tahuu moobaayila keenya keessaa filanna. Iddoolee email to jedhu irratti  toora email nama faayilichi ergamuufii barreesina. Iddoo your email jedhutti toora email keetii itti barreesita. suuraa armaan gadii ilaali.

Fooddaa 3ffaa wetransfer

Tartiiba 4:- Tartiiba 3ffaa erga dhaqqabdee booda mallattoo tuqaa ishee sadii geengoodhaan marfamee jiru tuquudhaan filannoowwan lamaan akkaataa faayilichi kee nama itti ergamuu filatta. filannoon jalqabaa karaa email’tiin akka gara inbox nama sanaa keessa seenu gochuu yoo tahu, filannoon lammataa immoo karaa hidhaa/link dhaan. Ati filannoo siif mijatu filattee faayilicha iddoo transfer jettu tuquun ergita.

Fooddaa 4ffaa wetransfer

 

Walumaagalatti haala kanaan faayila hammaan gurguddoo tahan intarneetii irratti namaaf erguu dandeessu. Maxxansi kun akkam isin tolee? Yaada keessan…

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker