Technology

Filaashiin kuusaa 1TB qabu hojjatame

Kaampaaniin oomisha miimoorii beekkamaan sandisk miimoorii qabiyyeen isaa addunyaa tana irraa isa guddaa tahe hojjate beeksisee jira. Miimoorichi qabiyyeen isaa 1TB/teeraabaayitii tokko/ akka tahes himee jira.

 

Miimoorichis ammaaf yaalii irra kan jiru akka tahes beekkamee jira. Waggaa 16 dura sandisk miimoorii yeroo jalqabaatiif 64MB qabatu tolchee gabayaadhaa dhiyeessee ture. Waggaa lama booddee immoo 512GB kan qabatu yookiin baachuu kan danda’u miimoorii jabaa hojjatee akka ture ni beekkama.

Har’a immoo kan yeroo jalqabatiif hojjate isa 64MB’tiin wal maddii qabnee yoo ilaallu; inni haaraa hojjatame kun si’a 16384’n kan caaluudha.

Ammaaf miimoorichi kun yaalii irra waan jiruuf kaampaanichi waan gatii ittiin gurguramuu fi yoom gabaa irra akka oolu wanti dubbate takkallee kan hin jirreedha.

 

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker