LaptopTechnologyUncategorized

Furtuu oomishaa/product key/ moosaajilee kamuu akka salphatti argachuuf

Moosaajilee/software gara garaa koompiitara keenya irratti ni fayyadamna. Hedduun moosajileen nu itti fayyadamnuuf kan yerooo waan taheef, tajaajila guutuu akka nu barbaannutti nuuf kennuu hin danda’an. Tajaajila akka nuti barbaannutti argachuuf furtuu oomishaa/product key/ akka itti galchinuuf nu gaafata. Nuti furtuu oomishaa/product key/ sana yoo hin qabaanne tahe, tajaajila moosajichi sun kennu guutummaa isaa argachuu hin dandeenyu jechuudha.

Kana malees, koompiitaroonni tokko tokko furtuulee oomishaa sirriin moosaajilee fe’aman irraa furtuu oomishaa balleessuun moosajichi yeroof qofa akka tajaajilu nu jalaa gochuu danda’u. Yeroo kana yoo furtuu oomishaa sana hin qabaanne tahe moosaajiocha sanitti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo kanaadha furtuu oomishaa qabaachuun kan nama barbaachisuuf.

Maxxansa kana keessatti akkaataa moosaajilee kamiifuu furtuu oomishaa isaa ittiin barbaaduun danda’umu isin barsiisa waan taheef, maxxansa kana irratti yaadaa fi gaafii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Akkasumas hiriyaa kees akka dhaqqabuuf fuul-gochaa/timeline/kee irratti hiruu/share gochuu hin dagatin. Haa Jalqabuu mee…

KUNOOTI AKKAATAAN ISAA

  • Dursa moosaajii Magical Jelly Bean Keyfinder jedhamu buufadhu
  • Koompiitara kee irratti fe’i
  • Koompiitara kee irratti bani
  • Moosajota koompiitara kee irra jiran hundaa tartiibaan ni argita
  • Moosaajii furtuu oomisha isaa barbaaddu filachuun soqi
  • xumura irratti furtuu omishaa argatte sana waan tahe irratti garagachuun moosaajicha irratti fe’uun fayyadai
Moosaajii Jelly Been key finder yeroo furtuu oomishaa baasu
Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker