Technology

Garaagarummaa Intarneetii fi facebook

Namoonni hedduun addaa addummaa Internet fi facebook waan beekan hin fakkaatu. Akka yaada kiyyaatti kun hanqina hubannoo irraa kan madde jedheen yaada.

Barreeffama koo kana keessatti garaagarummaa internet fi facebook ilaalchisee waan hubannoof ta’aa akka itti aanu kanatti barreessuuf yaalee jiraa dubbisaa. Garaagarummaa Internet fi Facebook isiniif ibsuun duratti fakkeenya tokko fudhee eegala. Innis Ibsaa fi Ampuulii ibsaa haa fudhannuu mee.Ibsaan yoo jiraate qofaadha ampuuliin takka ifuu kan dandeessu. Yoo Ibsaan hin jiru ta’e immoo gonkumaa akka hin ifne isin cuftuu ni beektu.

Fakkeenya kana waa malee hin kaasne. Sababni guddaan an kaaseef garaagarummaa internet fi facebook ibsuuf. Internet yoo jenne neetworkii neetoorkotaati (network of networks) jechuudha.Koompiitaroonni n heddu walitti deebi’anii internet uumu. Website tokko haala baay’ina itti fayyadamaa isaa irratti hundaa’ee xiqqaa yookiin guddaa; jechuun koo beekkamaa yookiin kan hin beekkamne ta’uu danda’a.

Facebookn marsariitii(website) tokko kan internet irratti uumameedha. Baay’ina itti fayyadamtoota isaa irraa kan ka’e facebookn yeroo har’aa baay’ee beekkama. Sababa kanaaf yeroo heddu namoonni facebook fi internet haala adda addaatiin wanti ilaalaniif.

Akka fakkeenya armaan olitti fudhe sanitti yoo ilaalle; akkuma ibsaan yoo hin jiraanne ampuuliin hin ifne, internet yoo hin jiraanne facebook gonkumaa hojjachuu hin danda’u jedhuudha. Kanaafuu, Facebook n marsariitii takkaadha ykn immoo ampuulii ibsaa tokkottii akka jechuuti.

Maxxansi kun isinitti tolee? Ergaa keessan karaa toora email keenyaa  irraan nuun gahuu dandeessu. Ulfaadhaa!!

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker