Technology

Kiyyeessuu(Phishing)

Kiyyeessuu(Phishing)n maaliidhaa?

Kiyyeessuu(phishing)n maaliidha?

Harka fuunee Akkam jirtuu? Milkeessaa Gabii jedhama maxxansa keenyaa kan hardha irratti kiyyeessuun(Phishing) maaliidhaa, akkamittii oddeffannoo nama dhuunfaa hubuu danda’a, akkamittimmoo ittisuun danda’ama kan jedhuu waliin ilallaa, Hamma xumuratti nu faanaa tura.

Kiyyeessuun gocha Email sirrii hin taanee Email sirrii fakkeesuudhaan gara fayyadamaatti erguudhaan oddeeffannoon dhuunfaa fayyadamaa ittiin hatamuudha. Email n gara fayyadamatti ergame immo website ykn linkii kan of keessatti qabatedhaa, itti dabalees gara liinkii sana akka deeman ajaja, sana boodaa liinkiichii odeffannoo dhuunfaa kanneen akka Jechaa darbii(password), Kardii Liqii(credit card), Nagenyumma Hawasummaa(social security), fi Lakkofsaa akkawuntii Baankii akka guutaan ajaja, kanas odeffannoolee dhuunfaa nama sana hatuuf itti fayyadama.

Ergawwan kunniinis Karalee armaan gadii kanneniin nama dhuunfaa bira gayu danda’u.

  • Imeeliwwan gara Garee hawaasaa(Social Group) isin affeerani fi Maqaa fayyadama(Username) fi Jechaa darbii(password) akka galchitan isin ajajan fayyadama irratti ni ergamu.
  • Imeelii Akkawuntiin Baankii keetii cufameeraa kanaafu karaa Enyummeessa keetiin seenii siif banama jedhuu fayyadamatti ni ergamu.
  • Akkasumas Imeeylii liinkii baadhate kara Enyummessa keetiin akka seentuuf si ajaju siif ergama.

Karaalee Kiyyeessuu(Phishing) irraa ittiin of eeguun danda’amuun.

  • Imeeliwwan nu dhaqqaban hundaa qalbiidhaan dubbisuun Eenyumma fi sirrummaa nama ergee sirritti qulqulleeffachuu.
  • Liinkii ergamee banuun duratti Xiyyeefffannoon ilaaluu.
  • Enyummessa keessaniin seenuun duratti URL agarsiftuu(browser) kessan irra jiru qulqulleeffachuu.

Maxxansa kana irratti yaadaa ykn gaaffii yoo qabattan nu dhaqqabsisuu hin dagatina. Nageenyumman kessan nu Yaddessa! GALATOOMAA!!!

Show More

Milkessa Gebi

I am Milkessa Gebi, and I am official editor of this blog.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker