LaptopTechnology

Koompiitara yeroo bittu wantoota beekuu qabdu

Tolee hordoftoota keenya akkuma mataduree irrattii ibsuuf yaaletti yeroo koompitera bituuf yookiin namootaa bichisiisuuf demuu kenyaan durrattii wantoonni adda baasnee beekuu qabnu heddutu jira. Wantoota kanneen akka armaan gadii kanneenitti wajjiin ilaaluuf yaalla.

Jalqaba irratti kompitarrii nu bituu barbaanne maaliif akka nu itti fayyadamuu barbaanne beekuu qabna.  Fkn: hojiilee bareefamaf , mana intarnetaaf ,birroo kessaf ,mana surraa / adobe fotoo shopiif  tajaajilaa dhufaa fi kaneen birottif ta’uu dandaa. Kun kan barbaachiseef, gahuumsa koompiitara keenyaa akka salphatti adda baafnee baruu dandeenya waan taheef.

Inni biroo immoo Gosa kompiteraa hojii kenyaaf mijawaa / fillatamaa ta’ee baruu qabnaa Fkn: gosa koompiitara yoon jennu desktop dha moo laptop akka barbaaddan sirritti adda baastanii beekuu qabdu. Akkasumas, hanga ykn guddinni qaamaa isaas murteessaadha.

Akkasumas humnaa mallaqaa /dinagidee keenyaa wajiin kan wal simatuu ta’uu isaa baruun nuraa jirataa. Koompiitara gahuumsa fi saffisa bareeda qabu bitachuu barbaannaan, maallaqas jabduu qopheeffachuu qabdu. WAnti kamuu  maallaqaan akka tahu, beektuu mitiiree?

Kana malees wantoonni jajjaboon yeroo koompiitara bittu beekuu qabdu kanneen armaan gadiiti

  • RAM: RAM’n gosa miimoorii koompiitaraa keessaa tokko tahee, kan saffisa koompiitara keenyaa murteessuudha. RAM saffisa fi hamma gara garaa qaba. fknf, 2gb, 4gb, 6gb, 8gb, 16gb fi kkf jedhaa itti fuufa. Yeroo hedduu osoo koompiitara RAM 4GB fi achii ol qabu bittanii baayee filatamaadha.
  • CPU:sammuu kompitara keenyaa inni guddaan CPU dha. Hojiilee fi ta’eewwan koompiitara keenya irratti ta’an kamiiyyuu itti gaafatamummaa olaanaadhaan kan too’atuudha. Akkuma RAM inni saffisaa fi hamma gara garaa qaba. Yeroo heddu koompiitara cpu isaa 2.50GHZ fi sanaa ol tahe bitachuun baayee barbaachisaadha.
  • HDD:kunii immoo kuusaa kompiteraa keenyaatti.  sanduuqnii kusaa saggantaalee fi oddeefanoo 500GB fi sanaa ollii ta’uu qaba.
  • CASH MEMORY: immoo gosa miimorri giddu CPU fi RAM tti argamu tahee, sagantaalee irraa deddebbin ilaalaman ykn banaman irratti kuusuudhaaf kan ooluudha. Kun immoo saffisa koompiitara keenyaa kan nuuf ol guddisuudha. Koompiitarri cash memory bal’aa qaba, saffisaa fi gahuumsa olaanaa qaba. Kan males jaatanii koompiitaraaf akka salphatti akka hin hubamne godhaa jechuudha.
  • Bal’ina fooddaa:kun immoo fooddaa kompiteraa olee fi dagalee isaa  kan ilalchaa ija keenyaaf kan mijawaa ta’e filannee bitachuu qabna.
  • MOUSE:Inni kun immoo kan qabannaaf akka nuuf tolutti mijataa tahe beeknee osoo bitannee nama tola.
  • KEYBORD:cuqoon/keyboard/ koompiitara keenyaa salphaa fi teessuma mijataa barreeffamaaf tolu kan qaban tahuu qabu.
  • -HULAA: Hulaan qaawwota gara garaa tajajola adda addaaf oolan kanneen koompiitara keenya irratti argamaniidha. fkf, hulaa USB, hulaa RJ, hulaa porojeektarii fi kkf baay’inaan qabaachuu isaa mirkanneeffachuu qabna.
  • -BATTERY&CHARGER: kun immoo wantaa baye’ee murtessadha  voltejii isaa—–  ampiri isaa—– Akkasumas yeroo turtii isaa adda bafachuu  nura jirata kanamales hariroo battrii fi charjarri waliin qabuu mirkaneefachuu qabna
  • -GUI:jechun humna muldhisu ykn qullqulinaa vidiyoo ,suraa fi kaneen biroo kan murtessudha inis qulqulinaaf wanta tokko ilaaluuf kan ooluudha.

Walumaagalatti wantoota armaan olitti jenne kana qofa osoo hin taane, wantoota biroos heddu kanneen akka CD-ROM, Kaameraa, qulqulina sagalee fi kkf heddu adda baasnee beekuudhaan koompiitara gaarii fi filatamaa tahe bituu dandeenyaa jechudha.

MAxxansi kun yoo si tole, hirityaa keefis qoodi. Yaadaa fi gaafii qabdan taanaan nuun gahuu dandeessu. Galatoomaa!!

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker