Technology

Laptop yoo bittan wantoota beekuu qabdan

Koompiitaroonni laptop yeroo ammaa kanatti barataa kaasee hamma hojjattoota mootummaattiif faayidaa guddaa kennaa jira. Namoonni hedduunis sababa koompiitaroonni laptop ulfaatinaa salsalphoo, fuudhamanii iddoo barbaadan geeffamuu waan danda’amaniif baay’ee filatamu.

Faayidaan isaanii kunneen akkuma jiranitti tahanii; namoonni hedduun koompiitaraa laptop’s haa tahuu kanneen desktop yeroo bitatan hubannoo yookiin maal ilaalanii bitachuu akka qaban osoo hin hubatin bitatu. Kun immoo yeroo itti fayyadaman rakkoo mataa isaa danda’e koompiitara keenya irraan gahuu dand’a. Maxxansa kana keessatis wantoota yeroo koompiitaroota laptop bittu ilaaluu qabdu; asiin gaditti barreesseen jiraa haa ilaalluu mee tokko tokkoon.

Qabiyyee Bu’uuraa

Kuusaa Laptop

Kuusaan/stroge/’n wantoota jalqaba ilaaluu qabdu keessaa isa tokkoodha. Kuusaan kun dandeettii ykn ga’uumsa koompiitarri kee wantoota gara garaa baachuuf qabu jechuudha. Laptop’n tokko kuusaa gaarii qaba kan jedhamu yoo ‘hard drive’n isaa 500GB fi achii ol taheedha. Kanaafuu; yeroo laptop bittu kuusaan isaa 500GB yookiin immoo isaa ol tahuu mirkaneeffattan malee hin bitinaa!!

Memory

Laptop tokko tokko argitanii jirtu yoo tahe; sagantaalee gara garaa heddu yeroo tokko wal faana yoo banan saffisni isa ni xiqqaata ykn immoo wal xaxa /busy/ taha. Maaliif isinitti fakkaata rakkinni isaa? Yoo waa’een RAM dubbatamu dhageessanii jirtuu laata?

RAM’n gosa miimoorii keessaa tokko tahee; kan saffisa koompiitara keenyaa, yeroo wantoota gara garaa walfaana bannu too’atuudha. Akkuma kuusaan RAM keenyaa xiqqaatuun; koompiitarri keenya xiqqaataa deema. Yeroo heddu laptop’n gaaruu kuusaa RAM’iidha 4GB fi achii ol qaba.

Saffisa CPU

Saffisni CPU ykn processer keetii; hojii ati laptop kee irratti hojjattu wajjiin kan deemuu tahuu qaba. Kana kan murteessu wantoota intel core i3, intel core i5, intel core i7, AMD fi kkf fakkaatantu murteessa. Fknf; koompiitara/laptop/ intel core i3 bittee, yoo taphas haa tahuu, suur-sagalee adda addaa irratti gulaalta yoo tahe jireenya baatirii keetii waan miidhuuf; yeroo laptop bittu kamiiyuu yeroo heddu maal akka hojjattu beektee, CPU isaan wal madaalu bitachuu qabda jechuudha.

Ulfaatina laptop

Ulfaatinni laptop bituu barbaadduu; akka filannoo keetti ilaaltee bitachuu dandeessa. An yeroo hedduu laptop; ulfaatinni isaanii haphii tahan nan filadha. Sababni isaas fuudhee iddoo filannoo kootii yoon geesse; waan natti hin ulfaanneef. Namoonni keenya tokko tokko yeroo heddu kan itti dogongoran hammuma laptop guddaa taheen; wanti inni hojjatus guddaadha jedhanii namoonni laptop madaalanii bitan jiru. Kun garuu dogongora hamaadha/fatal error/.

Dandeettii agarsiisaa/display isaa

Dandeettiin agarsiisa isaa laptop fi itti fayyadamaa tokkoof baay’ee murteessaadha. Kun immoo yeroo laptop binnu; resolution isaa 1280 x 800 yoo tahe baay’ee filatamaadha. Qulqullinni isaa halluu gara garaa kan akka fedhii keenyaatti kan mul’isu tahuu qaba. Yoo hin mul’isne tahe ija keenyaaf rakkoo ol’aanaa tahuu danda’a.

Cuqoo/keyboard

Cuqoon yoo ilaallu barreeffamaaf kan mijatan tahuu isaanii ilaalla. Kan ilaallus; furdunni isaanii baay’ee fufurdoo tahuu hin qaban, walirraa baayee fagaachuus ykn kan dhiyaatan gaarii miti. Kanaafuu; yeroo kamiinuu taanaan cuqoo barreessuuf nuuf mijatu beekuu/filachuu qabna.

Jireenya Baatirii

Jireenyi baatirii keetii yeroo hundaa yaada keessa galchuu qabda yeroo bittu. Giddu galeessaan laptop’n gaarii turtii sa’aa 4-5 giddutti kan baatirii fixu. Kan hamma sa’aa 10’nis turan jiru. Kanaafuu; yeroo laptop bittan turtii isaa beekuun baay’ee barbaachisaadha.

Qunnamtii fi mi’a gara garaaf banaa tahuu mirkaneessi

Kana yoon jedhu; cimdaa sarara malee/wireless/ kan hojjatu akka tahe mirkaneessuu qabda. Kan biraa immoo kaameraan isaa qabaachuu isaa mirkaneessi. Qabaatus; qulqulina akkamiitiin akka kaasu beekuu qabda. Kan biraa wanti hafe; qaawwa USB qabaachuu isaa ilaali. Yoo qaawwa/hulaa heddu qabaate; baay-ee filatamaadha.

‘Operating system’ kam feeta?

‘Operating system’n lubbuu koompiitara tokkooti. Ubuntu, linux, windows, solaris moo Mac OS X bitachuu barbaaddu? Kun fedhii keessan keessan irratti hundaa’a jechuudha.

Walumaa galatti wantootni yeroo laptop bittu beekuu qabdu kanneen armaan olitti tarreesse kanneniidha. Laptop qofa bituuf osoo hin taane; desktop’s bituuf baay’ee isin gargaaru.

Horaa Bulaa Quufaa Deebanaa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker