Technology

Miidhaa DDOS salphaa adeemsisuu

Hubadhaa: Maxxansa kana wanti manxanseef; barnoota haa tahuuf qofa. Namni kamuu; barreeffama kana dubbisee miidhaa weebsaayitiilee irratti yoo dhaqqabsiise; an itti gaafatamummaa kan hin fudhanne tahuu; gamanumaan naaf hubadhaa!!

Miidhaan DDOS maaliidha?
Miidhaan DDOS/DOS jedhamu; miidhaa kaampaaniin tokko yookiin namni dhuunfaa tokko yookiin immoo mootummaan tokko weebsaayitiilee nama dhuunfaa ykn dhaabbata tokkoo irratti saffisa weebsaayitichaa xiqqeessuun miidhaa adeemsifamuudha. Adeemsi miidhaa kanaa adunyaa saayberii keessatti baay’ee beekkamaadha. Miidhaan DDos iddoo gurguddoo saditti qoodama. Isaanis:

Miidhaa Bandwidth
Miidhaa protocol fi
Miidhaa logic jedhamuun qoodamu.

Miidhaa DDos tiin kaampaaniileen gurguddoon kan akka Ebay, Amazon, twitter fi yahoo miidhamanii turan. Kanneeniin alatti CNN’s ugguramee tureera. Miidhaan Ddos karaalee hedduun adeemsifama. Isaan keessaa isa salphaa fi barachuuf ifa tahe tokko isinitti haa himuu.
Jalqaba moosaajii/software LOIC (low orbit ion cannon) jedhamu buufachuu qabda. An immoo hidha sooftiweerii kana irraa buufachuu dandeessan isiniif hin kaayu, kanaafuu; google irraa barbaadaa.
Jalqaba LOIC banuudhaan; url marsaa miidhuu barbaadduu keessatti galchuun Lock on kan jedhu irratti cuqaasi. Threads isaa immoo gara 9001tti ol guddisi. Itti aansuun…. “IMMA FIRIN MAH LAZAR!”….Kana fakkaata; wanti irra deebi’ee isinitti himu; waan kana hin yaalinaa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker