Technology
  6 days ago

  Saffisaa OPERA MINI keessanii dabaluu feetuu?

  Harkaa fuunee  akkam naga jirtuu hordooftootaa keenyaa?  Yeroo opera mini  fayyadamtan saffisnii interneeti isiin rakkisee…
  Technology
  3 weeks ago

  Duubnii Google maal fakkaataa?

  DHUGAWWAN AJAA’IBSIISOO GOOGLE DUUBAA JIRAN. Google garagalchine yemmu dubbifnu elgooG ta’a. elgooG.em jenne yemmuu barbannu…
  Technology
  3 weeks ago

  Faayidaa fi miidhaa Facebook

  Akka lakkofsa Aworoppaatti bara 2004tti, akka miidiyaa hawaasummaatti kolleejjii tokko keessatti nama Mark Zuckerberg jedhamuun…
  Laptop
  3 weeks ago

  Koompiitara yeroo bittu wantoota beekuu qabdu

  Tolee hordoftoota keenya akkuma mataduree irrattii ibsuuf yaaletti yeroo koompitera bituuf yookiin namootaa bichisiisuuf demuu…
  Health
  4 weeks ago

  Cuunfaa Loomii

  Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin…
  Technology
  4 weeks ago

  Suuraalee fi Viidiyoolee Instagram irraa buufachuun akkaataan danda’amu

  Miidiyaalee hawaasummaa gurguddoo jiran keessaa dura irratti maqaan isaanii kan dhahaman keessaa tokko Instagram dha.…
  Health
  February 16, 2018

  Dhukkuba Juuzamii

  Dhukkubni Juuzamii dhukkuba daddarbaa baakteriyaa Mycobacterium Leprea jedhamuun dhufudha. Dhukkuba kanaan wolqabatee hawaasa keenya keessa…
  Technology
  February 15, 2018

  Kiyyeessuu(Phishing)

  Kiyyeessuu(phishing)n maaliidha? Harka fuunee Akkam jirtuu? Milkeessaa Gabii jedhama maxxansa keenyaa kan hardha irratti kiyyeessuun(Phishing)…
  PHP
  February 9, 2018

  MySQL fi PHP wal qunnamsiisuu

  Maxxansa koo kan kanaan duraa keessatti akkaataa php fi mysql wal qunnamsiisuu danda’an karaalee lamaan…
  Health
  February 8, 2018

  Dhukkuba Saayinesii

  Saayinasiin maqaa qaamota keenyaa keessaa tokkooti. Saaynasiin baayyinaan afur kan tahan qaamota keessi isaanii qullaa…
   Technology
   6 days ago

   Saffisaa OPERA MINI keessanii dabaluu feetuu?

   Harkaa fuunee  akkam naga jirtuu hordooftootaa keenyaa?  Yeroo opera mini  fayyadamtan saffisnii interneeti isiin rakkisee beekaa, yoo isin rakkisee beekaa…
   Technology
   3 weeks ago

   Duubnii Google maal fakkaataa?

   DHUGAWWAN AJAA’IBSIISOO GOOGLE DUUBAA JIRAN. Google garagalchine yemmu dubbifnu elgooG ta’a. elgooG.em jenne yemmuu barbannu immoo fullii barbadduu Google garagalee…
   Technology
   3 weeks ago

   Faayidaa fi miidhaa Facebook

   Akka lakkofsa Aworoppaatti bara 2004tti, akka miidiyaa hawaasummaatti kolleejjii tokko keessatti nama Mark Zuckerberg jedhamuun banamee, hanga ammaatti itti fayyadamtoota…
   Laptop
   3 weeks ago

   Koompiitara yeroo bittu wantoota beekuu qabdu

   Tolee hordoftoota keenya akkuma mataduree irrattii ibsuuf yaaletti yeroo koompitera bituuf yookiin namootaa bichisiisuuf demuu kenyaan durrattii wantoonni adda baasnee…
   Close

   Adblock Detected

   Please consider supporting us by disabling your ad blocker