PHP

PHP fi MySQL akkaataa ittiin wal qunnamsiisan

Maxxansa kana keessatti akkaataa PHP fi MySQL ittiin wal qunnamsiisuu dandeenyu kan wajjiin ilaallu yoo tahu, namoonni waa’ee php fi mysql hin beekneef yookiin haaraa tahaniif wanta maxxansa kana keessatti barraa’e hubachuu dhabuu danda’u. Sababa kanaaf, mee waa’ee php fi mysql maal akka tahan xiqqoo ishee waa’ee isaanii isiniif qoodee gara ijoo maxxansa kootti deebi’a.

PHP maaliidha?

PHP(hyper preprocessor) jechuun afaan koompiitaraa koompiitaroota saarvarii(server side scripting language) irratti barraa’u tahee, kan marsariitilee/website/ salphaa irraa hanga gurguddootti jiran kan ittiin hojjatamuudha. Fakkeenya salphaa tokko akka armaan gadii kanatti  haa ilaalluu mee.

<!doctype html>
<html>
<body>
<?php
echo"Sagantaa PHP Koo isa jalqabaa";
?>
</body>
</html>

Koodiin armaan olitti barreesse kun koodii php isa salphaa yoo hima Sagantaa PHP koo isa jalqabaa jedhu kan fuula marsariitii irratti maxxansuudha.

MySQL maaliidha?

MySQL(My Structured query language) immoo kuustuu faayilootaa/database/ marsariitilee gara garaati. Faayiloonni kamuu kanneen marsariitilee irratti argaman kamuu MySQL dhaan kuufamu. Yoon kana jedhu garuu marsariitileen kamuu Database tokko yookiin gosa tokkoo fayyadamu jechuu osoo hin taane, haala wal fakkaataa taheen faayiloota isaanii database isaanii irratti kuufatu jechuu kooti. Fakkeenya MySQL salphaa tokkoo akka armaan gadii kanatti haa ilaalluu.

INSERT INTO Maamila (MaqaaMaamila, MaqaaIttiFayyadamaa, Naannoo, Magaalaa, LSP, Biyya)
 VALUES ('Alifu Haji', 'alifuhaji', 'Oromia', 'Shashamane', '993', 'Ethiopia');

Fakkeenyi armaan olii kun kan nutti mul’isu, guca Maamila jedhu keessatti qabiyyee gucicha irratti guuttamu karaa SQL dhaan yoo guuttamuu fi taa’u kan nutti agarsiisuudha.

PHP fi MySQL akkamitti wal qunnamsiisuun danda’ama?

MySQL fi PHP karaalee gurguddoo sadiin wal qunnamsiisuu dandeenya. Isaanis karaa MySQLi moofaa, MYSQLi haaraa fi PDO jedhamuun. Isaan jalqabaa lamaan akka armaan akka armaan gadii kanatti haa ilaalluu mee. Isa sadaffaa maxxansa biraan kan wajjiin ilaallu taha.

  1. MySQLi(karaa moofaa “Procedural”) jedhamuun
<?php
$MaqaaSarvarii = "localhost";
$MaqaaIttiFayyadamaa = "MaqaaIttiFayyadamaa";
$JechaDarbii = "JechaDarbii";

// Qunnamtii Uumuu
 $conn = mysqli_connect($MaqaaSarvarii, $MaqaaIttiFayyadamaa, $JechaDarbii);
 
//Qunnamtii Qoruu
 if (!$conn) {
     die("Hin Milkoofne: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Milkaa'ee Jira";
?>
  • 2. MySQLi(karaa Haaraa “Object Oriented”) jedhamuun
<?php
$MaqaaSarvarii="localhost";
$MaqaaFayyadamaa="MaqaaFayyadamaa";
$JechaDarbii="JechaDarbii";

//qunnamtii Uumuuf
$qunn=new mysqli($MaqaaSarvarii, $MaqaaFayyadamaa,$JechaDarbii );

//Qunnamtii Qoruuf
if($qunn->connect_error)
{
die("Hin Milkoofne:" .$qunn->connect_error);
}
echo "Milkaayee jira";
?>
Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker