Classic BlogEditor's PicksLifestyleTechnology

Seenaa fi imala jireenyaa Mark Zuckerberg

Seenaa fi Imala jireenyaa Mark Zuckerburg
Akkuma hedduun keenya beeknu Mark Zuckerburg ogeessaa fi saganteessaa koompiitaraa beekkamaa Ameerikaati. Mark bara 1984tti biyya Ameerikaa magaalaa Newyork keessatti abbaa isaa Edward Zuckerberg fi Haadha isaa Karen irraa dhalate. Ijoollummaa isaatii eegalee jaalalli teeknoolojii keessatti kan uumame yoo tahu Mark Zuckerberg, yeroo boqonnaa isaa sagantaalee koompiitaraa gara garaa hojjachuun dabarsa.

Yeroo mana barumsaa/high school /baratu, maqaa dhaabbata “intellegent Media Group” jedhamuun taphachiiftuu muuziqaa/music player/ synapse jedhamu kalaqee jira. Dhaabbileen gurguddoon akka Microsoft fi AOL taphachiistuu inni tolche kana bituunii fi isas mindeeffachuuf gaafatanii jennaan, inni garuu gara Yuuniversiitii Harvard seenuu filatee dide. Innis fulbaana bara 2002tti gara yuunivarsiitichaa seene.

Yuuniversiitii seenee waggaa 2ffaa isaatti sagantaa coursematch jedhamu uume. Sagantichi barnoota hiriyaan kee baratu intarneetii irratti ilaaltee akka bartuuf kan si tajaajilu ture. Xiqqoo turee sagantaa haaraa facematch jedhamu kalaqe. Sagantaa kanaan barattoonni suuraalee keessaa nama isaanitti tole kan ittiin filatan ture. Akka hiriyaan daree Mark Zuckerberg tokko dubbatetti sagantaa kana mark qoosaaf hojjate jedhee ture.

Sagantaa isaa kana yuuniversiitichi torbaan tokko osoo hin caalin cufe. Sababni isaas barattoonni hedduun suuraaleen isaanii eeyyama isaaniin alatti akka bahaa jiran tahuu waan himataniif. Hangasitti Marks barattoota suuraan isaanii eeyyama isaanii ala baheef, ummata duratti dhiifama gaafate.

Barattooni sagantaan haaraa kan suuraa fi odeeffannoolee qunnamtii isaanii ofirraa qabu, kan barattoonni mooraa keessatti akka ittiin odeeffannoolee waliif dabarsuuf isaan tajaajilu akka hojjatamuuf yuunivarsiitichaaf gaafii dhiyeessan. Mark yoo kana dhagahu, yuunivarsiitichi yoo hojjanne tahe, akka hojjachuu qabu ofiin murteesse.

Guraandhala 4, 2004tti thefacebook.com garagaarsa maallaqaa xiqqoo hiriyaa isaa irraa argateen uume. Jalqaba irratti sagantaan thefacebook.com barattoota yuuniversiitii Harvard keessa jiran qofaaf akka tajaajilutti hojjatame ture. Booda irratti Mark yaada haahaaii yuuniversiitilee biyyattii gara garaa keessa jiran akka wal qunnaman taasise. Bara 2005tti maqaa marsariitii isaa thefacebook.com irraa gara facebook.com tti jijjiire. Ji’a fulbaanaa bara 2005tti Facebook akka barattoonni sadarkaa gadi aanaas/high school/fi hojjattoonni dhaabbilee gurguddoo kanneen akka Microsoft fi apple affeerraan itti fayyadamuu danda’anitti geeddarame. Xumuruma ji’a fulbaana sanaatti, namoonni umriin isaanii waggaa 13 caaluu haala itti fayyadamuu danda’uun addunyaaf banaa tahe.

Onkololeessa bara 2007tti Microsoft, Facebook irraa qooda/share/ dhibbantaa 1.6% qarshii $240,000,000n bite. Waggaa tokko booda mark teessoo muummichaa Facebook biyya Ireland magaalaa Dublin tahuu beeksise. Baroonni kunniin markiif baroota milkaa’inaaf isa kaadhiman tahuu dubbata. Bara 2010tti mark dhaabbanni isaa Facebook dhaabbata marsariitii guddicha Google fi Amazon tti aanee jiru tahuu isaa mirkaneeffata. Daawwatoonni Facebook ilaalan guyyaan kan ilaalan dachaan dabalaa oolu. Akka ragaan teeknoolojii DoubleClick jedhamu akka agarsiisutti ji’a caamsaa bara 2011 qofatti daawwattoonni Facebook tiriiliyoona tokko akka dhaqqabaniidha kan mul’isu. Waggoota muraasa keessatti Mark dorgomtoota isaa haaraa fi ciccimoo jedhee shakke kanneen akka instagram fi whatsapp bituudhaan dhuunfate.

Jireenya Mark Zuckerberg milkii har’aa kanaan kan isa dhaqqabsiise obsaan waan jalqaban sana galmaan gahuun hojjachuu akka tahe dubbate. Nus miila lamaa qabaniif muka lamaa hin koran akkuma jedhamee mammaakamu sana waanuma amma harkaa qabdan kana yookiin hojjataa jirtan galmaan gahuuf obsaa murannoodhaan hojjadhaan dheemsa keenya.

Galatoomaa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker