Editor's PicksTechnology

SSL maaliidha?

SSL maaliidha?

Secure Socket Layer (SSL)’n teeknoolojii odeeffannoolee gama marsariitileen daddarbu icciitessuuf/encrypt/ gochuuf tajaajiluudha. Dhaabbileen gurguddoon hedduun kanneen akka Google, Facebook, Yahoo, Bing fi kkf hedduun teeknoolojii SSL kanatti gargaaramuudhaan odeeffanoolee maamiltoota isaanii miliyoonaan laakka’amuu too’atu. Hundumti isaaniitii https jechuudhaan jalqabu. Marsariitileen tokko tokko http qofa jechuudhaan jalqabu.

Garaagarummaan https fi http gidduu jiru maal?

Gabaabisnee yoo ilaalle http’n qunnamtii kuustuu marsariitilee/web servers/ fi iyyaatuu marsariitilee/web browser/ giddutti kan uumuudha. Https immoo qunnamtii icciitawaa kan uumuudha. Haa jennuumee namoonni lama A fi B jedhaman ergaa isaanii karaa toora intarneetiin waliif kan daddabarsan ykn ergan haa jennuu. Ergaan jara kanneen lamaanii akkamitti qunnamtii http fi https dhaan daddarbu akka armaan gadii kanatti haa ilaalluu.

Qunnamtii http keessatti

Qunnamtii http keesatti ergaan namicha A irraa gara namicha B jedhamuutti Darby ykn ergamu, eegumsa tokko malee gara namicha B bira qaqqaba jechuudha. Kun immoo ergaan sun qaama biraa sadaffadhaan akka salphatti too’atamu godha. Fknf, ergaan akkam jedhu, A irraa gara Btti ergamaa jira yoo ta’e, qaamni sadaffaanis ergaa kana akkuma jirutti dubbisa jechuudha. Kana jechuun wanti qaama 3ffaa jalaa dhokatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu, marsariitilee gara garaa irratti yoo gargaaramtan of eegganoo gochuu qabdu jechuudha.

Qunnamtii https keessatti

Qunnamtii https keessatti ergaan daddarbu kamuu eegumsaa fi too’annaa addaa of danda’een kan daddarbu waan taheef, qaamni sadaffaan jiraatus ergaan barbaadame osoo icciitiin isaa hin bahin gara qaama barbaadamee bira dhaqqaba. Ergaaleen qunnamtii https keessa imalan cipher jedhamuun waamamu.

Akkamitti qunnamtii https marsariitii keenyaaf uumuu dandeenya?

Marsariitii dhuunfaa keetii qabdaa? Qabda taanaan marsariitii tee irratti qunnamtii https uumuun salphaadha. Innis dhaabbilee qunnamtii kana Kennan kanneen akka comodo, digicert fi kkf irraa gatii salphaadhaan bituun marsariitii teessan eegumsa isii too’achuu dandeessu. Maallaqa hin baasnu kan tolaa barbaanna jettan yoo tahe, dhaabbilee akka letsencrypt, zerossl fi kkf irraa qunnamtii https akka salphatti argachuu dandeessu.

Marsariitii tokko qunnamtii https qabaachuu isaa akkamitti beekna?

Kun salphaadha. Mee gara sanduuqa teessoo/address bar/ marsariitii teenyaa ilaalaa. Halluu magariisa https://arsicha.info irraa eegalu mul’ataa mitii? Eeyye, marsariitilee haala kanaan eegalan martuu qunnamtii https qabu jechuudha.

www.arsicha.info ssl

Xumura irratti

Xumura irratti odeeffannoon qunnamtii https keessa daddarbu kamuu eegumsa kan qabu yoo tahu, qunnamtii http keessa kan yaa’u immoo eegumsa kan hin qabneedha. Kanaafuu, marsariitii SSL dhaan tikfame gargaaramuun hannaa fi miidhaa gara garaa nurra qaqqabuu danda’uu ofirraa ittisuu dandeenya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker