Technology

Suuraalee fi Viidiyoolee Instagram irraa buufachuun akkaataan danda’amu

Miidiyaalee hawaasummaa gurguddoo jiran keessaa dura irratti maqaan isaanii kan dhahaman keessaa tokko Instagram dha. Suuraalee fi viidiyooleen gara garaa maamiltoota instagram miliyoona 500 olitti laakka’amaniin guyyaa irraa gara guyyatti ni fe’amu. Akkaataa barbaachisummaa isaanii irratti hundaa’uudhaan yeroo tokko tokko suuraalee fi viidiyoolee instagram irratti afrgaman yeroo buufachuuf barbaannu jiraata.

Moosajilee gara garaa kanneen viidiyoolee fi suuraalee instagram irratti argaman buusuuf isin tajaajilan hedduun intarneetii irratti argamuu danda’a. Isaan keessaa tokkoo fi beekuu qabdan jedhee kan filadhe akka armaan gadii kanatti isiniif qooduu yaaleen jira. Haa jalqabnuu mee:

  • Jalqaba instagram irraa suuraa yookiin viidiyoo buufachuu barbaadde bira deemuudhaan mallattoolee tuqaa sadan gubbaa gadi karaa harka mirgaan jiran irra tuquudhaan copy link kan jedhu irratti gadi qabi.
    Hidha garagalchuu
  • Erga hidhicha haala milkaa’ina qabuun garagalfattee booda gara marsariitii Downloadgram jedhamu deemiitii hidha gara galchite sanduuqa akka armaan gadii kanatti suuraa irratti mul’atu keessatti barreessuudhaan akka salphatti suuraalee fi viidiyoolee instagram buufachuu dandeessu.
    DownloadGram irratti hidha galchuu

Walumaagalatti viidiyoolee fi suuraalee instagram akka salphatti buufachuun akkaataan danda’amu hubbattanii jirtu jedheen yaada. Wanti biraas wanti isin hubachuu qabdan, karaan suuraalee fi viidiyoolee instagram karaa kana qofaan kan buufatan osoo hin taane, karaan biroos heddu kan jiraniidha. Kun karaa salphaa tahe tokko qofa.

Maxxansa kana Waliif hiruun nu wajjiin turaa!!

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker