Health

Wantoota fayyummaa onnee keenyaa miidhan

Doctor Gurmeessaan wantoota yookiin immoo ta’eewwan onnee keenya miidhuu danda’an akka armaan gadii kanatti nuuf tarreessee jira. Onnee malee namni kamuu jiraachuu akka hin dandeenye beekna.

Kanaafuu; fayyummaa onnee keenyaa eeguu qabna jedheen yaada. Garuu yaa doctor namni akka kiyyaa kun kan yeroo hundaa TV, koompiitaraa fi moobaayila biraa hin fagaane kun xumurri isaa maal taha laata?

Hundumaafuu; yaadota Dr. Gurmeessaan kaa’e kanneen armaan gadiiti.
1. Ilkaan keenyaa sirriitti qulqulleeffachuu dhiisuu
2. Yeroo dheeraaf taa’uu ( fknf. TV ilaaluudhaan…)
3. Yeroo halkan rafan kurruufuu (qoquu) (snoring). Yoo kan kurruufan ta’e mana yaalaa deemanii ilaalamuu
4. Hirriba ga’aa dhabuu
5. Sammuun baay’ee dhiphachuu
6. Alkoolii baay’isanii dhuguu
7. Nyaata cooma hedduu of keessaa qabu nyaachuu.
8. Nyaata ashaaboo itti guddisanii nyaachuu
9. Dhiibbaa dhiigaa ofii ilaalamuuf haga mallaattoo ofirratti arginutti eeguu… kana jechuun osoodhuma mallattoo ofirratti hin argiin deemnee ilaalamuu qabna jechuudha.

Maddi: Dr.Gurmeessaa Hinkoosaa

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker