Editor's PicksPHPTechnology

Website dhuunfaa keetii hojjachuuf gorsoota si gargaaran shanan

Barreeffama kana keessatti; adeemsota marsariitii tokko hojjachuuf keessa darbamu isinitti himaa, qalbiin dubbisaa!!

  • 1. Maqaa Domain kee filadhu

Maqaa domain yoon jedhu; maqaa website keetii jechuudha. Fknf; www.arsicha.info maqaa domain marsariitii kiyyaati. Maqaan domain tokko yoo filatamu; jechoota baay’ee haalaa qabiyyee marsariitichaa akka bakka bu’utti filatama.

Fakkeenyaaf; marsariitiin kee odeeffannoolee ispoortii kan kennu tahee; ati immoo www.themusic.com fi kkf wantoota ispoortiin wal hin qabanne yoo kenniteef; SEO irratti sadarkaa gadi aanaa qabachuudhaan; marsariitiin kee akka jibbamu taasisa. Kanaafuu; yeroo maqaa domain filattu; qabiyyee fi karoora marsariitii keetii akka bakka bu’utti filatta.

Wanti biroo immoo yeroo domain filattu; baay’nni qubee domain keetii murteessaadha. Kana jechuun baay’ina qubee 5-7 hin caalleen osoo filatamee gaarii taha. Kun immoo yaadachuuf baay’ee salphaadha.

  • 2. Kuusaa marsariitii/web host/ filadhu irratti galmaa’i

Akkuma beekkamu; marsariitiin iddoo taa’umsaa/kuusaa mataa isaa danda’e qaba. Iddoo kunis kuusaa marsaalee/web host/ jedhamuun beekkamu. Dhaabbileen tajaajiloota kuusaa marsaalee kennan; kumaatamaan laakka’aman ni jiru. Isaan keessaa kan sitti tole; tokko filattee irratti galmaa’uudhaan; marsariitii kee sochoosuu dandeessa.

Wanti guddaan yeroo kuusaa marsaalee filattu ati hubachuu qabdu; dhaabbanni ati filattu sun gahuumsa marsariitii keetii waan murteessuuf; isa gaarii tahe filachuu hin dagatin.

  • 3. Marsariitii kee bobboci

Bobbocni marsariitii keetii baay’ina daawwa’atoota hedduu horachuuf murteessaadha! Kana yoon jedhu; bobbocaalee cal jedhaniitumaan halluu fi suuraa gara garaatiin guuttaman osoo hin taane; bobbocaalee itti fayyadamaan wanta barbaade; haala salphaan akka argatuuf tajaajilantu irra filatama. Kun immoo jaalatamummaa fi gahuumsa ogummaa keetii kan ittii madaaltus tahuu danda’a.

  • 4. Marsariitii hojjatte irra deebii ilaali

Adeemsa 4ffaa kana irratti, tamsaasa yaalii gadi dhiiftaa jechuudha. Adeemsa kun; online ykn offline irratti; marsariitiin kee tajaajiloota guutuu ati barbaaddu ni kennaa,dogongorootaa fi hanqinoota qabaa jettee ilaaluudhaan kan furmaata itti jechuudha.

  • 5. Maxxansi marsariitii kee

Kun Adeemsa isa xumuraa; marsariitii kee ittiin maxxansituuti. Atis marsariitii kee gara addunyaa saayiberiitti gadi lakkiftaa jechuudha.

Walumaa galatti namni marsaalee hojjatu/web developer/ kamuu adeemsota armaan olii fayyadameetiidha; kan marsaalee hojjatu. Atis adeemsota armaan olii kanneen fayyadamtee marsariitii dhuunfaa keetii qopheeffachuu dandeessa!!

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker