Smart PhoneTechnology

YouTube’n daataa hangam akka fixu beektuu?

YouTube’n marsariitiwwan gurguddoo fi jaalatamoo jiran keessaa isa jalqabaa irratti kan maqaan dhawamuudha. Fiilmiiwwan, muuziqaalee gara garaa, barnootaa fi wantoota gara garaaf kan oolan viidiyooleen miliyoonotaan laakka’aman akka daawwanuuf nu gargaara. Kanaan alattis viidiyoolee keenya irratti fe’uudhaan youtube irraa maallaqa akka argannuuf nu tajaajila.

Iddoo bilbilli ammayyaawaa fi qunnamtiin intarneetaa jirutti namni kamuu akka salphatti viidiyoolee youtube irra jiran akka salphatti daawwachuu danda’a. Biyya keenya keessattis namoonni hedduun youtube ni ilaalu. Yeroo  kanatti immoo maallaqa heddu baasu. Osoma haasofnuu mee  Wi-Fi dhaan moo daataa moobaayilaan viidiyoolee YouTube irra jiran daawwattu?  An akka kootti WiFi dhaan malee daataa moobaayilaan gonkumaa YouTube hin ilaalu.

Qulqulina viidiyoo nu ilaalluu irratti hundaa’uudhaan, YouTuben daaqiiqatti daataa moobaayilaa akka armaan gadii kanatti fixa. Mee haa ilaalluu…

Qulqulina viidiyoo ilaaltuu  ⇔    Daataa daqiiqatti fixu

  • 114 P                           ⇔             1.90 MB.
  • 240 P                           ⇔             2.70 MB.
  • 360 P                           ⇔              4.40 MB.
  • 480 P                           ⇔             7.70 MB.
  • 720P [ HD ]                 ⇔              14.50 MB.
  • 1080 P [ HD ]              ⇔              27.61 MB

Akkam maxxansi kun isin tolee? Yaada keessan nuuf barreessaa!!

Show More

Alifu Haji

Hi. I'm Alifu Haji, The guy behind arsicha.info. I'd rather call myself a struggling Blogger. I love Blogging with WordPress, Covering technology General Topics, Graphic & Web Design Inspiration and WordPress Themes, I'm available on Facebook, Twitter and instagram.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker